Success isn’t overnight. It’s when everyday you get a little better than the day before. It all adds up.ปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้คนบางคนประสบความสำเร็จก็คือ ‘ความสม่ำเสมอ’ ในการทำสิ่งที่ต้องทำในทุกๆ วัน เพื่อพาตัวเองไปยังจุดหมายที่ต้องการ

ความสำเร็จไม่ได้เกิดจากการทำอะไรแค่อย่างสองอย่างในช่วงเวลาสั้นๆ แต่มันคือผลรวมของการพัฒนาตัวเองไปทีละน้อยอย่างสม่ำเสมอในระยะเวลาที่ยาวนาน

------------------------------------------

“Success isn’t overnight. It’s when everyday you get a little better than the day before. It all adds up.”

– Dwayne Johnson “The Rock”

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น